» Pagina principală » Proiecte

CONTRACTE DE CERCETARE

 


Titlul proiectului SISTEM DE MONITORIZARE INFORMATIZATĂ A PARAMETRILOR TEHNOLOGICI DE LA CUPTOARELE DE TRATAMENT TERMIC SECUNDAR SECTOR TT UZTEL
Perioada de desfășurare 2002/2003
Beneficiar S.C. UZTEL S.A.
Coordonator Prof.dr.ing. N. Paraschiv
Obiectivele proiectului
 1. Configurarea hardware a sistemului de monitorizare
 2. Definirea funcțiilor sistemului de monitorizare
 3. Proiectarea și realizarea sistemului programelor de monitorizare
 4. Testarea sistemului de monitorizare în laborator
 5. Asistență la implementarea sistemului de monitorizare
 6. Instruirea beneficiarului
Realizările proiectului Proiectul a fost predat și implementarea a avut loc în luna februarie 2003. În acest proiect au fost parcurse următoarele etape:
 • studiul secției de tratament termic d.p.d.v. al modalității de amplasare a cuptoarelor cât și identificarea parametrilor fiecărui cuptor și a tratamentelor care se execută la cuptorul respectiv;
 • studiul și testarea temocuplelor aferente fiecărui cuptor în parte;
 • identificarea necesităților fizice și informaționale necesare adoptării soluției de monitorizare;
 • elaborarea soluției de monitorizare și stabilirea specificațiilor pentru soluția aleasă;
 • alegerea plăcii de achiziție a semnalelor provenite de la traductoare;
 • proiectarea și implementarea interfeței grafice a aplicației software de monitorizare;
 • proiectarea și implementarea algoritmilor necesari conversiei semnalelor provenite de la placa de achiziție în valori numerice utilizate în reprezentarea grafică a diverșilor parametri pe interfața grafică;
 • implementarea funcțiilor de stocare a valorilor parametrilor monitorizați în fișiere istorice;
 • elaborarea documentației on-line a aplicației;
 • testarea aplicației rezultate în laboratorul Catedrei;
 • instalarea aplicației la sediul beneficiarului;
 • instruirea personalului secției în utilizarea aplicației implementate.

[:: sus ::]Titlul proiectului STUDIU DE SOLUȚIE PENTRU DISPECERIZAREA DISTRIBUȚIEI ȘI CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PE PLATFORMA PETROBRAZI
Perioada de desfășurare 2002
Beneficiar SNP PETROM-PETROBRAZI
Coordonator Prof.dr.ing. N. Paraschiv
Obiectivele proiectului
 1. Analiza topologiei rețelei de distribuție a energiei electrice pe platforma Petrobrazi;
 2. Analiza nivelului de dotare cu sisteme de măsurat la nivelul posturilor de transformare și a SRA;
 3. Analiza fluxului informațional aferent evidenței consumurilor de energie electrică la nivelul platformei Petrobrazi;
 4. Analiza posibilităților de transmitere a informației de la SRA și posturile de transformare la dispecerul central;
 5. Specificarea structurii sistemelor de telemasură care vor fi instalate la SRA și posturile de transformare;
 6. Specificarea cerințelor pentru infrastructura de transmitere a informațiilor la dispecerul central;
 7. Specificarea cerințelor pentru sistemul informatic în care va fi procesată informația furnizată de sistemele de telemăsură.
Realizările proiectului Studiul a fost predat beneficiarului și avizat în luna ianuarie 2003.

[:: sus ::]Titlul proiectului STUDIU PRIVIND CONDUCEREA AUTOMATĂ EVOLUATĂ A COLOANEI DE FRACȚIONARE C10 DE LA INSTALAȚIA DE IZOMERIZARE A FRACȚIEI C5-C6
Perioada de desfășurare 2002
Beneficiar SNP PETROM-PETROBRAZI
Coordonator Conf.dr.ing. C. Pătrășcioiu
Obiectivele proiectului
 1. Analiza sistemica a instalatiei de izomerizare a fractiei C5-C6;
 2. Analiza automatizarii actuale a coloanei C10;
 3. Modelul matematic de conducere;
 4. Specificarea cerintelor privind implementarea practica a sistemului de conducere.
Realizările proiectului În capitolul 1 a fost prezentat în detaliu conceptul plantwide control pentru automatizarea instalațiilor chimice, cu accent pe instalația de izomerizare. Au fost prezentate etapele analizei sistemice a automatizării instalației:
 1. reprezentarea intrare-ieșire a sistemului chimic;
 2. identificarea subsistemelor si reprezentarea interacțiunilor dintre acestea;
 3. tratarea interacțiunilor intre subsisteme si specificarea restricțiilor;
 4. elaborarea structurii de reglare aferente fiecărui subsistem izolat;
 5. bilanțarea automată a instalației.
Capitolul 2 cuprinde o tratare exhaustivă a funcționării actuale a coloanei de fracționare C10, urmată de o analiză a structurilor și echipamentelor de automatizare. A fost definit un punct de funcționare mediu al coloanei și a fost realizată o analiză a corelării datelor privind valorile perturbațiilor și ale comenzilor procesului. Structura de automatizare actuală a coloanei C10 este de tipul L-V dar structura de reglare a parametrilor coloanei permite implementarea altor structuri de reglare a calității produselor separate.
Capitolul 3 reprezintă cea mai mare contribuție la realizarea studiului. Pentru realizarea modelului matematic de conducere a coloanei C10 a fost necesară parcurgerea următoarelor etape:
 • Modelarea matematică a procesului de fracționare.
 • Adaptarea modelului matematic al coloanei C10.
 • Simularea numerică a procesului de fracționare.
 • Elaborarea modelului matematic de conducere.
 • Simularea structurii sistemului de conducere.
Simularea numerică a modelului procesului pe datele industriale a dovedit o bună concordanță între compozițiile calculate și cele experimentale asociate distilatului și reziduului. A fost testată sensibilitatea procesului în raport cu debitul de reflux și debitul de reziduu.
A fost elaborat un model de conducere al procesului de fracționare din cadrul coloanei de fracționare C10. Pentru testarea și utilizarea modelului de conducere după perturbație, a fost definit conceptul de pseudo-component cheie ușor și greu.
Simularea numerică a modelului de conducere a urmărit testarea sensibilității modelului în raport cu comenzile debit reflux și debit reziduu și testarea adecvanței modelului de conducere în raport cu datele experimentale.
Pe baza modelului de conducere a fost propusă o nouă structură a sistemului de conducere a coloanei de fracționare C10.

[:: sus ::]Titlul proiectului STUDIU DE SOLUȚIE PRIVIND DISPECERIZAREA PRODUCȚIEI, DISTRIBUȚIEI ȘI CONSUMULUI DE ABUR PE PLATFORMA PETROBRAZI
Perioada de desfășurare 2001/2002
Beneficiar S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI
Coordonator Conf.dr.ing. C. Pătrășcioiu
Obiectivele proiectului
 1. Inventarierea consumatorilor de abur, a parametrilor și a cantităților necesare de abur pentru instalațiile în funcțiune și a celor care sunt prevăzute pentru pornire.
 2. Caracterizarea structurii sistemului de producție, distribuție și consum abur.
 3. Analiza sistemelor de măsurat, reglare și acționare aferente sistemului de producție, distribuție și consum abur.
 4. Elaborarea structurii de dispecerizare.
Realizările proiectului În cadrul proiectului au fost realizate următoarele obiective:
 1. caracterizarea sistemului de producție abur;
 2. caracterizarea sistemului de distribuție abur;
 3. identificarea consumatorilor de abur, asociați magistralelor DRB Rafinarie;
 4. caracterizarea consumului și producției pentru magistralele DRB și Rafinarie;
 5. întocmirea schemelor de calcul pentru bilanțarea consumului de abur la instalația CC și RC2;
 6. identificarea punctelor de măsurat debit, presiune și temperatură asociate grupului energetic, magistralelor de transport și instalațiilor tehnologice;
 7. propunerea unei soluții de dispecerizare, bazată pe o arhitectură de tip WEB și a unei interfeșe de tip BROWSER WEB;
 8. specificarea funcțiilor pe care le va îndeplini sistemul de dispecerizare.

[:: sus ::]Titlul proiectului SISTEM COMPUTERIZAT PENTRU MONITORIZAREA ȘI REGLAREA ÎN TIMP REAL A PROCESELOR DINAMICE
Perioada de desfășurare 2001
Beneficiar CNFIS
Coordonator Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje
Obiectivele proiectului Amenajarea si dezvoltarea Laboratorului de monitorizare și reglare în timp real a proceselor dinamice pentru instruire și cercetare științifică în domeniul tehnicilor avansate de reglare automată.
Realizările proiectului Dotarea laboratorului:
 1. un calculator de proces amplasat într-un dulap tip Rital (prevăzut cu interfață de rețea, interfață de comunicație serială RS485, interfață pentru 8 ieșiri analogice și interfață pentru 16 intrări analogice);
 2. un panou cu 8 regulatoare numerice Shimaden și 8 potențiometre electrice de generare a semnalelor perturbatoare asupra procesului dinamic monitorizat și reglat;
 3. 4 calculatoare PC echipate cu interfețe de comunicație în rețea;
 4. aparat videoproiector;
 5. o stație IC300OCS-Operator Control Station cu software CSCAPE.
Efectele proiectului:
 1. Dezvoltarea și dotarea Laboratorului de monitorizare și reglare în timp real a proceselor dinamice cu un sistem computerizat adecvat operațiilor de conducere numerică a proceselor industriale moderne.
 2. Diseminarea informațiilor realizată prin conectarea la calculatorul server a unui aparat videoproiector. În acest mod, cursanții pot urmări în mod organizat pe ecran, sub îndrumarea profesorului, aspectele semnificative ale programului de conducere, modul de generare a comenzilor și efectul acestora asupra procesului condus.
Funcțiile sistemului computerizat de monitorizare și reglare:
 • afișarea centralizată a valorilor curente ale parametrilor analogici și numerici achizitionați;
 • semnalizarea ieșirii parametrilor analogici și numerici în afara limitelor prescrise;
 • actualizarea bazei de date referitoare la intervențiile operatorilor asupra sistemului și a bazei de date referitoare la starea parametrilor (analogici și numerici) și a comunicației calculatorului server cu calculatoarele stație și cu regulatoarele numerice;
 • reprezentarea grafică a evoluției în timp a unui număr de maxim 4 parametri analogici și numerici selectați;
 • reprezentarea a peste 10 scheme sinoptice, cu afișarea valorilor curente ale parametrilor analogici și numerici;
 • afișarea ecranelor asociate fiecărui regulator fizic sau software, din care să se poată modifica, după dorință, starea regulatorului și parametrii de acordare;
 • comutarea regimurilor de reglare hardware (cu comanda generată de regulatorul numeric aflat în starea AUTOMAT) și software (cu comanda calculată prin program și transmisă regulatorului aflat în starea MANUAL);
 • conectarea reglării în cascadă, în oricare din cele 4 variante posibile (date de regimul hardware/software al regulatorului principal și al regulatorului secundar).

[:: sus ::]Titlul proiectului MODERNIZAREA STRUCTURILOR ȘI ALGORITMILOR DE CONDUCERE LA INSTALAȚIILE DE PE PLATFORMA RC2
Perioada de desfășurare 2001
Beneficiar SNP SUCURSALA PETROBRAZI
Coordonator Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje
Obiectivele proiectului Faza 1
 1. Elaborarea structurii sistemului automat al coloanei 120C2
 2. Specificarea aparaturii necesare implementării sistemului automat
 3. Elaborarea schemelor de conectare a regulatoarelor Honeywell la calculator
 4. Testarea în laborator a interfeței seriale a regulatoarelor Honeywell
Faza 2
 1. Programarea comunicației seriale pentru regulatoarele Honeywell
 2. Testarea industrială a comunicației seriale pentru regulatoarele Honeywell
Faza 3
 1. Elaborarea și programarea funcțiilor de monitorizare a coloanei 120C2
 2. Programarea funcțiilor și algoritmilor de reglare cu calculatorul a coloanei 120C2
 3. Implementarea programului de conducere al coloanei 120C2
Realizările proiectului Testarea industrială a comunicației seriale a regulatoarelor Honeywell de tip UDC 1500 s-a efectuat în cadrul unui sistem de monitorizare și reglare în cascadă a temperaturilor cuptorului 120H2 și coloanei 120C2, format din patru regulatoare, un calculator PC și o rețea de comunicație serială.

Rezultatele experimentale au demonstrat faptul că resursele hardware și software din dotarea regulatoarelor (prevăzute cu opțiunea de comunicație serială) permit realizarea unei comunicații sigure și cu bune caracteristici tehnice cu un echipament master de tip calculator.

Sistemul de conducere cu ajutorul calculatorului, utilizând algoritmi de reglare bazați pe modelul dinamic al procesului, este net superior celui realizat numai cu regulatoare. Practic, în condițiile reglării temperaturii produsului din baza coloanei 120C2, se realizează prevenirea fenomenului de înecare a cuptorului 120H2, cu rezultate remarcabile în ceea ce privește consumul de combustibil și calitatea reglării temperaturii din baza coloanei. Sistemul oferă posibilitatea corelării temperaturii din baza coloanei cu debitul de reflux, ceea ce asigură un regim îmbunătățit de funcționare al coloanei, caracterizat printr-un consum energetic scăzut.

Beneficiarii au fost foarte mulțumiți de calitatea noului sistem de reglare, care reușește să mențină mult mai bine parametrii tehnologici la valorile dorite. În plus, monitorizarea grafică oferă o reprezentare mult mai clară a modului de evoluție a procesului tehnologic.

[:: sus ::]Titlul proiectului SISTEM DE REGLARE PREDICTIVĂ BAZATĂ PE MODEL PENTRU COLOANA DE SEPARARE IZOPENTAN-NORMAL PENTAN DE LA INSTALAȚIA DE REFORMARE CATALITICĂ
Perioada de desfășurare 2000
Beneficiar S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI
Coordonator Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje
Obiectivele proiectului
 1. Caracterizare generală a strategiei de reglare predictivă după model
 2. Alegerea structurii de reglare predictivă la coloana de separare iC5-nC5 a instalației RC1
 3. Elaborarea algoritmului de reglare cu model intern pentru cuptorul 120H2 al instalației RC2
 4. Determinarea experimentală a modelului dinamic al cuptorului
 5. Simularea în laborator a sistemului de reglare predictivă cu model intern
 6. Programarea protocolului de comunicație serială între regulatoarele numerice și calculator
 7. Programarea și implementarea sistemului de reglare predictivă.
Realizările proiectului Reglarea cu parametrii bazați pe model (RPABM) reprezintă o variantă originală de reglare cu model intern, studiată și analizată în profunzime timp de aproape trei ani în cadrul Centrului de Cercetare Automatizarea Evoluata a Proceselor Chimice. Varianta de reglare RPABM este superioară algoritmului de reglare PID, precum și celorlalte variante de reglare predictivă studiate, argumentele fiind urmatoarele:
 • trei dintre cei patru parametri de acordare sunt chiar parametrii principali ai modelului procesului reglat, anume factorul de proporționalitate, timpul de răspuns și timpul mort;
 • alegerea inițială a parametrilor de acordare și acordarea ulterioară on-line a acestora sunt mult mai ușor de realizat decât la algoritmul clasic PID sau la ceilalți algoritmi predictivi;
 • volumul de calcul pentru elaborarea comenzii este comparabil cu cel de la reglarea PID, fiind deci mai mic decât la celelalte variante de reglare predictivă;
 • performanțele dinamice, robustețea și simplitatea algoritmului apropie imediat pe operatorul tehnolog de acest tip nou de algoritm de reglare.
Varianta de reglare RPABM a fost implementată în cadrul instalației RC2, pentru reglarea în cascadă a temperaturii la cuptorul 120-H2. Echipamentul utilizat în experimentare a fost format din două regulatoare numerice Shimaden și un calculator PC echipat cu o interfață serială RS485. Procesul reglat este simulat printr-un model de ordinul III, cu timp mort de fază neminimă și minimă, având parametrii ajustabili după dorința operatorului. Aplicația are perioada de eșantionare de 1 sec. și permite evidențierea calităților algorimului de reglare. Experimentul s-a dovedit a fi un mare succes, toți operatorii tehnologi având numai cuvinte de laudă la adresa performanțelor algoritmilor de reglare.

Algoritmul de reglare experimentat poate fi valorificat de companiile producătoare de regulatoare numerice, de sisteme de reglare distribuite și de software de reglare avansată.

[:: sus ::]Titlul proiectului STRUCTURI DE CONDUCERE AUTOMATĂ EVOLUATĂ PENTRU INSTALAȚIA GASCON - INSTALAȚIA DE CRACARE CATALITICĂ
Perioada de desfășurare 2000
Beneficiar S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI
Coordonator Prof.dr.ing. V. Marinoiu
Obiectivele proiectului Etapa 1
 1. Stabilirea modalităților tehnice prin care structurile automate evoluate, rezultate în urma cercetărilor, vor fi predate și prelucrate de către beneficiar, în vederea implementării acestora în proiectul de execuție.
 2. Analiza structurilor de reglare automată evoluată aferente coloanei GV-13, fezabile din punctul de vedere al implementării industriale: cromatografe de proces, costuri, operare optimală, dinamică.
 3. Stabilirea structurii de reglare automată evoluată pentru coloana de separare GV-11.
 4. Verificarea structuri buclelor de reglare pentru coloanele GV-8 și GV-9, în vederea coordonării structurilor de reglare ale coloanelor GV-11 și GV-13.
Etapa 2
 1. Studiul posibilității de a extrage elemente de dinamică a coloanelor din instalația GASCON din datele de operare.
 2. Elaborarea modelului matematic de conducere, cu date cantitative, pentru coloana GV-11.
 3. Analiza subsistemului MEROX din punctul de vedere al automatizării evoluate.
 4. Stabilirea structurii buclelor de reglare evoluate pentru coloana de absorbție primară.
 5. Stabilirea structurii buclelor de reglare evoluate pentru coloana de debutanizare.
 6. Analiza ansamblului buclelor de reglare pentru subsistemul de concentrare a gazelor.
Realizările proiectului În cadrul contractului au fost analizate structurile actuale de reglare a coloanelor GV-8, GV-9, GV-11 și GV-13 din cadrul instalației GASCON. Au fost propuse noi structuri de reglare a acestor coloane, structuri care se vor regăsi în proiectele de modernizare a automatizării instalației GASCON.

[:: sus ::]Titlul proiectului DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE REGLARE AUTOMATĂ EVOLUATĂ A CALITĂȚII FRACȚIILOR SEPARARE DE COLOANA DE DISTILARE ATMOSFERICĂ
Perioada de desfășurare 1999
Beneficiar S.N.P. PETROM - sucursala PETROBRAZI
Coordonator Conf.dr.ing. C. Pătrășcioiu
Obiectivele proiectului
 1. Analiza strategiilor de operare a instalației sub aspectul curbei PRF a țițeiului și calitatea fracțiilor laterale.
 2. Stabilirea restricțiilor tehnologice de operare a instalației.
 3. Investigarea disponibilităților de utilizare a sistemului distribuit TDC3000 pentru reglarea automată a calității fracțiilor separate.
 4. Analiza specificațiilor de calitate, comenzilor și perturbațiilor procesului de distilare atmosferică.
 5. Elaborarea unui model matematic de conducere în regim staționar al procesului de distilare atmosferică.
Realizările proiectului Proiectul a fost finalizat printr-un Memoriu științific și un Memoriu tehnic.

Memoriul științific conține:
 • Modelarea procesului de distilare atmosferică
 • Sisteme de programe pentru calculul proprietăților fracțiunilor distilate
 • Exemplu de calcul al proprietăților fracțiunilor distilate
 • Analiza comenzilor și perturbațiilor procesului de distilare atmosferică
 • Elaborarea structurilor de reglare automată a calității fracțiilor laterale
Memoriul tehnic cuprinde:
 • Analiza strategiilor de operare ale instalației
 • Investigarea disponibilităților de utilizare a sistemului TDC3000 pentru reglarea automată a calității fracțiilor separate

[:: sus ::]Titlul proiectului PROGRAM DE PRELUCRARE ÎN TIMP REAL A DATELOR EXPERIMENTALE DE LA STANDUL DE PROBE DE PRESIUNE
Perioada de desfășurare 1999
Beneficiar SC UZTEL SA PLOIEȘTI
Coordonator Conf.dr.ing. C. Pătrășcioiu
Obiectivele proiectului
 1. Proiectarea structurii sistemului de prelucrare în timp real a datelor experimentale de la standul de probe.
 2. Specificarea hardware și software a echipamentului de calcul.
 3. Elaborarea programului de achiziție în timp real a datelor experimentale.
 4. Elaborarea programului de generare a raportului de încercare a robinetelor.
 5. Testarea în laborator a programelor elaborate.
 6. Testarea industrială a programelor elaborate.
 7. Asistență tehnică la implementarea sistemului de prelucrare în timp real a datelor experimentale.
Realizările proiectului A fost proiectat, realizat și implementat un sistem de prelucrare în timp real a datelor experimentale de la standul de probe de presiune a armăturilor fabricate la S.C. UZTEL S.A. În urma prelucrării datelor experimentale este generat un buletin de calitate care atestă buna funcționare a armăturii.

[:: sus ::]Titlul proiectului STRUCTURI DE CONDUCERE OPTIMALĂ A SISTEMULUI DE PREÎNCĂLZIRE A ȚIȚEIULUI DIN INSTALAȚIA DAV2
Perioada de desfășurare 1999
Beneficiar S.N.P. PETROM SUCURSALA PETROBRAZI S.A.
Coordonator Prof.dr.ing. V. Marinoiu
Obiectivele proiectului
 1. Analiza tehnologică a sistemului de preîncălzire a țițeiului din instalația DAV2
 2. Analiza sistemului de preîncălzire a țițeiului din punctul de vedere al conducerii (perturbații, comenzi, mărimi de ieșire, restricții, funcții obiectiv)
 3. Modelarea matematică a sistemului de preîncălzire a țițeiului
 4. Elaborarea structurii sistemului de conducere automată a procesului de preîncălzire a țițeiului
 5. Elaborarea modelului matematic de conducere a procesului de preîncălzire a țițeiului
 6. Elaborarea sistemului de programe în timp real pentru conducerea procesului de preîncălzire a țițeiului
 7. Testarea sistemului de programe
Realizările proiectului A fost realizată o analiză a sistemului de preîncălzire a țițeiului din instalația DAV, atât din punct de vedere al schimbului de caldură cât și din punct de vedere al conducerii procesului. A fost elaborat un model matematic al trenului de schimbătoare de caldură. Cu ajutorul acestui model a fost simulată comportarea în regim staționar și dinamic al trenului de schimbătoare. A fost dezvoltat un model de conducere pentru echilibrarea automată a sarcinii termice pe cele două trenuri de schimbătoare de caldură. Modelul de conducere a fost implementat în cadrul structurii actuale de automatizare.

[:: sus ::]Titlul proiectului SISTEM DE PROGRAME PENTRU CONDUCEREA AUTOMATĂ EVOLUATĂ A COLOANELOR 100C1, 100C2 ȘI 100C3 DIN INSTALAȚIA DAV3 (8 faze)
Perioada de desfășurare 1993 - 1997
Beneficiar S.C. RAFO S.A. ONEȘTI
Coordonatori Prof.dr.ing. N. Paraschiv, Prof.dr.ing. V. Cîrtoaje, Prof.dr.ing. V. Marinoiu, Șef lucr. dr. ing. C. Pătrășcioiu
Obiectivele proiectului
 1. Analiza automatizării existente
 2. Structura sistemului de conducere automată evoluată
 3. Specificarea echipamentului de conducere
 4. Programe pentru analiza tehnologică a coloanelor 100C1, 100C2 și 100C3
 5. Modele matematice de simulare și programe de simulare a proceselor de fracționare asociate coloanelor 100C1, 100C2 și 100C3
 6. Sistem de programe pentru conducerea automată evoluată a coloanelor 100C1, 100C2, 100C3
 7. Echipamentul destinat automatizării evoluate a coloanelor 100C1, 100C2 și 100C3
 8. Sistem de programe pentru monitorizarea datelor de operare pe scheme sinoptice
 9. Sistem de programe pentru comanda regulatoarelor numerice și realizarea graficelor de variație în timp real a mărimilor asociate
 10. Sisteme, modele și programe pentru echilibrarea automată a temperaturilor circuitelor paralele la cuptoarele H1 și H2
 11. Prezentarea aplicației
 12. Instrucțiuni de operare
Realizările proiectului Pe baza analizei automatizării existente la instalația DAV2, a fost elaborată o structură de conducere automată evoluată, bazată pe două niveluri ierarhice.

Au fost dezvoltate modele de simulare a proceselor de fracționare multicomponent și elaborate programe de simulare.

Au fost realizate sistemele de programe în timp real pentru achiziția, validarea și prelucrarea primară a datelor de proces utilizând executivul RTK.

Au fost realizate și implementate industrial sistemele de programe în timp real utilizând executivul RTK pentru: comanda regulatoarelor numerice și realizarea graficelor de variație în timp real a mărimilor asociate; functionarea centralei de temperaturi; monitorizarea datelor de operare pe scheme sinoptice și editarea rapoartelor de operare.

Au fost realizate și implementate industrial sistemele de programe în timp real utilizând executivul RTK pentru echilibrarea automată a temperaturilor circuitelor paralele la cuptoarele H1 și H2 din instalația DAV.

A fost elaborată cartea tehnică a aplicației de conducere automată avoluată a instalației DAV, utilizând calculatorul de proces. Au fost elaborate instrucțiunile de operare și întreținere a sistemului de conducere automată. A fost realizată instruirea operatorilor tehnologi și a inginerilor automatiști pentru operarea și întreținerea sistemului.

[:: sus ::]


Copyright © 2003-2018 ACE