RO EN |

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

» Pagina principală » Programe de studii

Automatică și Informatică Aplicată

Programul de studii AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ (AIA) a fost înființat în anul 1991 și acreditat în 1998. Din anul 2002, programul funcționează atât în forma de învățământ zi, cât și cu frecvență redusă. Acest program de studii formează ingineri automatiști pentru următoarele domenii:

 • monitorizarea și reglarea automată a proceselor și instalatiilor industriale, îndeosebi din industria chimică, petrochimică, petrolieră, energetică, și construcții de mașini;
 • utilizarea roboților industriali și a liniilor flexibile robotizate;
 • proiectarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor de automatizare.

Necesitatea modernizării continue a industriei prin introducerea pe scară largă a conducerii cu calculatorul a proceselor tehnologice, caracterul pronunțat interdisciplinar al programului de studii și sfera relativ largă a domeniului de activitate asigură un grad ridicat de independență de situația conjuncturală pe plan național și internațional, oferind perspective optimiste de realizare profesională.

Particularitățile, oportunitatea și avantajele programului de studii explică rezultatele profesionale deosebite ale studenților, ca și interesul mare al absolvenților de liceu de a deveni studenți la Automatică și Informatică Aplicată. Absolvenții programului pot fi încadrați în următoarele funcții:

 • inginer automatist;
 • inginer de informatică tehnică;
 • proiectant de sisteme și echipamente de măsurare și automatizare;
 • programator de aplicații de automatizare;
 • service hardware și software de automatizare;
 • instructor în domeniul automatizării și informaticii aplicate.

Planul de învățământ al programului de studii Automatică și Informatică Aplicată - ZI valabil în anul universitar 2023-2024

Calculatoare

Programul de studii CALCULATOARE funcționează în cadrul Facultății Inginerie Mecanică și Electrică începând cu anul universitar 2001-2002, coordonarea din punct de vedere științific fiind asigurată de către Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică.

Principala misiune a programului de studii este aceea de înțelegere și însușire de către studenți a cunoștințelor legate de:

 • funcționarea și proiectarea sistemelor de calcul;
 • proiectarea și integrarea rețelelor de calculatoare;
 • utilizarea limbajelor, mediilor și tehnologiilor de programare pentru dezvoltarea de produse informatice;
 • dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice;
 • tehnologii multimedia și Internet;
 • utilizarea calculatoarelor în aplicații de conducere și tranzacționale;
 • coordonarea activităților tehnice și economice specifice domeniului.

Domeniul de încadrare al programului de studii și anume Ingineria sistemelor și calculatoarelor, reflectă domeniul de studiu al programului - acela al Științei calculatoarelor, în care abordările de natură sistemică sunt frecvente atât în ceea ce privește analiza cât și sinteza structurilor de procesare automată a datelor.

În conformitate cu obiectivele programului, concretizate în competențele absolvenților, planul de învățământ este structurat astfel:

 • semestrele 1-4: Segment de bază (Științe fundamentale, Educație tehnică, Introducere în domeniul programului de studii);
 • semestrele 5,6: Educație de bază în domeniul programului de studii;
 • semestrele 7,8: Educație avansată în domeniul programului de studii.

Dezvoltarea acestui program de studii în Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești este motivată de considerente care vizează:

 • globalizarea bazată în primul rând pe dezvoltarea societății informaționale;
 • cerințe ale pieței forței de muncă;
 • strategia de dezvoltare a Universității;
 • resursele umane și materiale care pot fi implicate.

După cum este cunoscut actuala perioadă este caracterizată de o dezvoltare fără precedent în ceea ce privește tehnologia informației și comunicațiile. Această dezvoltare a fost generată și este întreținută de solicitările utilizatorilor, astfel încât în prezent este greu de conceput un domeniu de activitate care să nu apeleze la servicii oferite de calculatoare și de informatică. Conform statisticilor, solicitările de specialiști în domeniul tehnologiei informației cresc de la an la an.

Un aspect demn de relevat este acela că în Municipiul Ploiești și județul Prahova își desfășoară activitatea peste 200 de societăți comerciale care au ca obiecte de activitate integrarea și comercializarea sistemelor de calcul, dezvoltarea de rețele, elaborarea și comercializarea produselor software. Succesele obținute de aceste firme constituie o puternică motivație pentru viitorii absolvenți ai programului de studii Calculatoare pentru găsirea unui loc de muncă sau chiar a dezvoltării unei afaceri proprii.

Planul de învățământ al programului de studii Calculatoare valabil în anul universitar 2023-2024

Automatizări Avansate

Programul de masterat profesional AUTOMATIZĂRI AVANSATE (MAAVZ) a fost înființat în anul 2005 și a fost acreditat în 2008. Programul funcționează pe trei semestre în cadrul facultății Inginerie Mecanică și Electrică, fiind coordonat din punct de vedere științific de departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică. Se adresează în primul rând absolvenților programului de studii de licență Automatică și Informatică Aplicată, dar este accesibil și folositor absolvenților programelor de studii Calculatoare și Electromecanică, absolvenților cu profil mecanic ai facultății Inginerie Mecanică și Electrică, absolvenților facultătii Ingineria Petrolului și Gazelor, precum și absolvenților facultății Tehnologia Petrolului și Petrochimie. Principalele obiective ale programului de masterat sunt următoarele:

 • Aprofundarea domeniului ingineriei sistemelor, al modelării, simulării și reglării avansate a proceselor industriale;
 • Dezvoltarea și implementarea de sisteme și echipamente analogice și numerice de automatizare, convenționale și avansate;
 • Dezvoltarea competențelor în domeniul reglării și acordării teoretice și experimentale a regulatoarelor de tip convențional (PID) și de tip avansat (fuzzy, predictiv, cu model intern, cu rețele neuronale etc.);
 • Formarea și dezvoltarea capacității de cercetare, implementare și exploatare eficientă a sistemelor distribuite de supervizare, control, protecție si siguranță;
 • Formarea și dezvoltarea capacității de cercetare, implementare și exploatare eficientă a sistemelor automate moderne din foraj, extracție, transport produse petroliere, din domeniul chimic și petrochimic;
 • Dezvoltarea capacității și a abilităților de lucru în domeniul tehnicii avansate de măsurare și a automatelor programabile.

Competențele obținute prin absolvirea programului de masterat constituie un factor important de progres profesional, de obținere a unui loc de muncă convenabil, de dezvoltare si perfecționare a activității stiințifice.

Planul de învățământ al programului de studii Automatizări Avansate valabil în anul universitar 2023-2024

Electromecanică

Programul de studii Electromecanică este continuarea unei specializări mai vechi, denumită "Electromecanică tehnologică" - subingineri zi, care a funcţionat în cadrul Facultăţii de Utilaj Petrolier în perioada 1968-1984 (cu 14 promotii de subingineri). Acesta este unul dintre programele de studii pe care Universitatea le susţine în cadrul Facultăţii Inginerie Mecanică și Electrică din anul 1990.

Misiunea principală a programului de studii de licenţă Electromecanică este de a asigura absolvenţilor o pregătire universitară performantă în domeniul Ingineriei electrice, care să le confere posibilitatea de a-şi desfăşura în bune condiţii profesia de inginer pe piaţa forţei de muncă, în mod special în domeniile industriale şi de învăţământ.

Dintre cele mai importante competențe pe care le asigură programul de studii demne de remarcat sunt:

 • aplicarea adecvată a cunoştinţelor privind conversia energetică, fenomenele electromagnetice şi mecanice specifice convertoarelor statice, electromecanice, echipamentelor electrice şi acţionărilor electromecanice;
 • utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de date în sistemele electromecanice;
 • automatizarea proceselor electromecanice;
 • operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor şi tehnologia informaţiei;
 • realizarea activităţilor de exploatare, întreţinere, service, integrare de sistem.

Aceste competențe asigură absolvenților programului de studii posibilitatea de a fi încadrați pe piața muncii în următoarele funcții:

 • Inginer electromecanic
 • Asistent de cercetare în electromecanică
 • Proiectant inginer electrotehnic
 • Profesor pentru învăţământul gimnazial
 • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Inspector ISCIR
 • Inspector metrolog
 • Inginer de cercetare în echipamente de proces
 • Inginer de cercetare roboţi industriali

Planul de învățământ al programului de studii Electromecanică valabil în anul universitar 2023-2024